Üdvözöljük a DEIDI honlapján!

Mozgásban konferencia

Iskolatanács

Dr. Bényei Tamás
iskolavezető 
az Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program vezetője
Dr. Glant Tibor
az Észak-amerikai irodalomtudományi alprogram vezetője Dr. Kovács Kálmán
Dr. Goretity József
a Szláv irodalomtudományi alprogram vezetője
a Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program vezetője,
a Magyar irodalomtudományi alprogram vezetője
Dr. Kovács Kálmán
a Német irodalomtudományi alprogram vezetője
Dr. Madarász Imre
az Olasz irodalomtudományi alprogram vezetője
Dr. Rácz István
az Angol irodalomtudományi alprogram vezetője
a Mediális kultúratudományi alprogram vezetője
Dr. Tegyey Gabriella
a Francia irodalomtudományi alprogram vezetője

hallgatói képviselő
 
DE IDI SZMSZ - 2008:
4.4. A doktori iskola tanácsa
„A doktori iskolákban a szakmai tevékenységet az iskola vezetője és a legalább 3 tagú doktori iskola tanácsa irányítja. Ez utóbbi elnöke a doktori iskola vezetője, tagjai a doktori programok vezetői valamint - a doktori iskola működési szabályzatának megfelelően - meghatározott számú egyéb oktató. A doktori iskola tanácsának tagja lehet egy vagy több Ph.D-hallgató is, aki(k) tanácskozási joggal bír(nak). A doktori iskola titkára a tanács ülésein (amennyiben nem tag), tanácskozási joggal vesz részt” DSZ 1 § (12)
„Az iskolatanácsok személyi és egyéb javaslataikat (pl. javaslat a szigorlati és bírálóbizottságok összetételére, a jelöltek szigorlati tárgyaira, a doktori iskolák személyi összetételében szükséges változásokra stb.) írásban nyújtják be a BTDHT ülései előtt legkésőbb 7 nappal. A BTDHT kizárólag az ily módon benyújtott előterjesztéseket tűzi ülései napirendjére.” BTKDSZ 1.6.2.§ (3)
„Az iskolatanácsok feladatkörét a 2006. évi változata III. fejezet 1.§. (12) szabályozza.” BTKDSZ 1.6.2.§ (4)
4.4.1. Az IDI tanácsának (a továbbiakban IDIT) tagjai
a) az iskola vezetője (elnök);
b) a programvezetők (amikor az iskolavezető egyben programvezető is, gondoskodni kell a program saját képviseletéről);
c) az alprogramok vezetői;
d) a doktori képzés hallgatóinak egy választott képviselője (tanácskozási és szavazati joggal);
e) a doktori iskola titkára (tanácskozási joggal).
A hallgatói képviselő választása a programok közötti rotáció elvének figyelembe vételével történik. Az iskola vezetője és a hallgatói képviselő nem tartozhat ugyanazon programhoz.
Az IDIT az iskola legfőbb döntéshozó testülete, mely biztosítani hivatott a magas szakmai színvonalú és demokratikus vezetést. Tagjai (ahogyan helyettesítőik is) egyenlő szavazati joggal rendelkeznek.
Az IDIT megbízatása folytatólagos. Személyi összetétele a vezetői tisztségek változásának függvényében módosul.
4.4.2. Az IDIT működése
a) az IDIT-et az elnök hívja össze, félévenként legalább háromszor, de minden olyan esetben is, ha azt a tanács bármely tagja kéri;
b) az IDIT napirendi pontjait is tartalmazó meghívót a tanács tagjaihoz az ülés előtt öt munkanappal a titkár juttatja el;
c) az IDIT ülésein, elnöki meghívásra, bárki részt vehet tanácskozási joggal;
d) az IDIT határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező tagjainak 50 %-a +1 fő jelen van az ülésen;
e) szavazás esetén az ügy jellege és súlya határozza meg, hogy a szavazás érvényessége egyszerű többség vagy 50% + 1 azonos szavazat. A szavazás általában nyílt, személyi kérdésekben titkos;
f) üléseiről az iskola titkára jegyzőkönyvet vezet, melyet az IDIT elnöke, és a jegyzőkönyv vezetője ír alá, valamint egy tanácstag hitelesít. A hitelesítőt az elnök az ülés elején kéri fel. A jegyzőkönyv archiválása a titkár feladata.
4.4.3. Az IDIT feladatai 
a) az iskola működési szabályzatának, képzési tervének és minőségbiztosítási tervének kidolgozása, valamint ezek végrehajtása;
b) a PhD-hallgatók tanulmányi és kutatási tevékenységéhez szükséges infrastrukturális és szakmai feltételek biztosítása;
c) a szervezett képzés szerkezetének meghatározása, javaslattétel az oktatási foglalkozások meghirdetésére;
d) javaslattétel az egyes PhD-hallgatók témavezetőinek személyére;
e) a szervezett képzésben résztvevő PhD-hallgatók egyéni képzési tervének és kutatási témájának jóváhagyása;
f) a PhD-hallgatók képzési és kutatási előrehaladásának, illetve a témavezetők tevékenységének figyelemmel kísérése, a nyomonkövetés rendszerének rögzítése a doktori iskola minőségbiztosítási tervében;
g) dönt a doktori iskolára jutó doktori képzési támogatás és egyéb források felhasználásáról;
h) jóváhagyja/módosítja/elutasítja az (al)programvezetők előzetes javaslattételét a szigorlati- és bírálóbizottságok összetételére, valamint a fokozatszerzésre jelentkezők szigorlati tárgyaira;
i) a doktori iskola vezetője, valamint a doktori programok vezetőinek személyében szükséges változások kezdeményezése és a javaslatok előterjesztése a tudományterületi doktori tanács számára;
j) dönt a doktori iskola oktatóinak személyében bekövetkező változásokról;
k) kezdeményezi a doktori iskola és a doktori programok nevében és tartalmában szükséges változtatásokat;
l) új doktori programok indítását kezdeményezi;
m) indokolt esetben javaslatot tesz a tudományterületi doktori tanácsnak a hallgatók programból való törlésére;
n) az IDI fórumának összehívása;
o) a felvételik megszervezése, koordinálása a karral és a programok között.

„A doktori iskola tanácsa feladatkörének – működési szabályzatában meghatározott – egy részét átadhatja a tudományterületi doktori tanácsnak vagy az iskolán belül működő doktori programoknak. A doktori iskola tanácsának fellebbviteli fóruma a tudományterületi doktori tanács.” DSZ 1 § (12)
 

 
 
 

Belépés