A DI képzési kurzusai

A DE IKDI időszakosan, rendszeresen, más esetekben nem rendszeresen meghirdetett tanulmányi képzési kurzusai

 • 2k14.4 kortárs képzőművészeti kurzus
 • 19. századi orosz irodalom
 • 19th Cent. American Literature
 • 20th c. Drama in English: Theory and Practice
 • A 20. századi irodalom kutatása
 • A 20. sz. kultúrantropológiai nézetben
 • 20. századi kispróza
 • A 17. századi kegyességi irodalom irányzatai és jellemzői
 • A 20. századi orosz regény tipológiája
 • A bibliai hermeneutika története
 • A digitális szövegkiadás aktuális problémái
 • A digitális szövegkiadások elmélete és gyakorlata
 • A diplomácia mint a változásmenedzselés története és elmélete
 • A drámaíró Németh László
 • A fiktív, az imaginárius és a mediális (Feljegyzőrendszer és esztétikai tapasztalat)
 • A francia drámairodalom a XVII. században (francia nyelvű kurzus!)
 • A francia drámairodalom a XX. században (francia nyelvű kurzus!)
 • A francia regény a XX. században
 • A gentleman-eszmény nyomai a klasszikus magyar irodalomban
 • A gyász és a vigasztalás retorikája az antik irodalomban
 • A határon túli magyar irodalmak
 • A humanista örökség a francia irodalomban
 • A jelenkori magyar irodalmi kommunikáció
 • A Kazinczy-kor a magyar irodalomban
 • A keleti keresztény egyházművészet
 • A középkori francia regény (francia nyelvű kurzus!)
 • A kultúra elméletei
 • A kulturális emlékezet mediális formái
 • A kulturális emlékezet médiumai
 • A kultúratudományok és a hermeneutika vitája
 • A látás, a tekintet és a kép
 • A leírás mint fordítási probléma
 • A leírások funkciója Balzac regényeiben
 • A leírás poétikája és nyelvi eszközei
 • A levélforma az irodalomban
 • A magyar romantikus regény Jókaitól Krúdy-ig
 • A magyarság a lengyel irodalomban
 • A mai francia regény
 • A mítoszkritika
 • A modern magyar regény
 • A műfordítás elmélete és gyakorlata
 • A naturalizmus poétikája
 • A nyilvánosság diskurzusai a 16-17. században
 • A nyolcvanas évek emlékezete
 • A politikus esztétika elmélete és gyakorlata a 20-21. századi művészetben
 • A populáris kultúra elmélete
 • A regény és válfajai az ókortól a posztmodernig
 • A regényciklus műfaji kérdései
 • A regényíró Németh László
 • A reneszánsz és a barokk irodalma
 • A szerelem a XVII-XVIII. században
 • A szóbeli művészet térbeli dimenziói
 • A szöveg a képzőművészetben
 • A társadalmi nemek poétikája
 • A technomédiumok története
 • A tér és hely összjátéka
 • A tömegkommunikáció alapjai
 • A trauma medialitása
 • A trauma mint értelmezési keret a modern magyar irodalomban
 • A trauma mint kultúratudományi fogalom
 • A XX. századi francia regény
 • A XX. századi magyar irodalom nagy egyéniségei: Nagy Gáspár művészete
 • Academic Writing Skills
 • Advanced Academic Writing
 • Advanced American Studies
 • Advanced Research Methodology
 • Advanced Writing for Academic Purposes
 • American Conservaitve, Liberal, Radical, and Libertarian Politics
 • American Criticism as American Culture
 • American Political Culture
 • AM Folklore
 • Arany János
 • Aspects of Chicano/a Culture and Arts
 • A tömegkommunikáció alapjai
 • Az „antik” regény (középkor)
 • Az elektronikus kiadás (Csokonai, Kazinczy)
 • Az emberkép változásai az európai irodalomban
 • Az ember tragédiája és értelmezéstörténete
 • Az emlékezet kulturális médiumai
 • Az építészet mint kulturális modell
 • Az észlelés közegei és formái
 • Az eszményítés poétikája és retorikája
 • Az esszéíró Németh László
 • Az idegen és a saját kultúra. A kulturális transzformáció elvi kérdései drámai szövegek esetében
 • Az ikon (történet, teológia, technika)
 • Az intermedialitás kérdései a dráma–színház összefüggésében (Fragen der Intermedialität bezogen auf das Drama und Theater
 • Az irodalmi kánon
 • Az irodalmi posztmodernség
 • Az irodalom és az írott sajtó műfajai
 • Az irodalomtudomány irányzatai
 • Az olasz-magyar komparatisztika
 • Az olasz modernitás irodalma
 • Az olasz reneszánsz irodalma
 • Az orosz ezüstkor vallásfilozófiája
 • Az orosz regény európai kontextusban
 • Az orosz szimbolista regény poétikája
 • Az önéletírás
 • Az önéletírás elméletei
 • Az ördöggel kötött szövetség mitologémája a 19. századi irodalomban
 • Áldozat-diskurzusok a kulturális emlékezetben
 • Balzac-problémák
 • Balzac Emberi színjátéka
 • Basic theoretical terms
 • Bevezetés a drámaszövegek olvasásába
 • Bevezetés a fordításkritikába
 • Bevezetés a francia verstanba
 • Bevezetés a gyermekirodalom tanulmányozásába
 • Bevezetés a medievisztikába (francia nyelvű kurzus!)
 • Bevezetés a mítoszkritikába
 • Bevezetés az orosz irodalomba
 • Beyond the Culture Wars
 • Biological Transformation: Dystopian Futures
 • Black Culture
 • British and American Poetry
 • Challenging Extremism P2P Project
 • Cinema and the body
 • Cinematic Adaptations
 • Cities and Gender. The Poetics of Urban Space
 • Contemporary American Political Philosophy
 • Contemporary British Culture
 • Contemporary British Fiction
 • Contemporary Diasporic Fiction and Film
 • Cultural Topics in Eastern European Cinema
 • Culture Clash: US Latino Theater from 1965 to the Present
 • Csokonai életműve az újabb kutatási eredmények tükrében
 • Csokonai fogadtatástörténete
 • Csokonai olvasmányai
 • Dante és az Isteni színjáték
 • Dante-problémák
 • Declaring Rights: Change and Continuity in American Political Culture
 • Der andere Blick – Österreichische
 • Der mehrdimensionale Text. Räumliche Dimensionen im sprachlichen Kunstwerk
 • Deutsch-deutsche Begegnungen. Kolonialismus-Debatte in der Literatur seit 1989
 • Deutsche (post)koloniale Literatur
 • Die Metapher
 • Dosztojevszkij és a polifónikus regény
 • Drama on Stage
 • Drámaszöveg és szcenográfia kölcsönös egymásra hatása a francia színház történetében
 • Einführung in die feministische Literaturwissenschaft
 • Einführung in die Kulturwissenschaft
 • Előadások a kortárs magyar prózáról
 • Emberképek változásai az európai irodalomban
 • Emlékezethelyek Magyarországon - A kereszténység védőbástyájától a '80-as évekig
 • Engendring Urban Space
 • Essay Writing Seminar
 • Eszme- és kritikatörténet a XIX. századi magyar irodalomban
 • Eszmetörténet és textológia a felvilágosodás korában
 • Eszményítés a kora keresztény mártír- és szentkultuszban
 • Esztétika és etika viszonya a művészetben
 • Ethnicity and the American Experience
 • Euripidész-tragédiák
 • Europäische Erinnerungskulturen
 • Exploring the Mode of the Fantastic
 • Fairy Tale and Myth in Contemporary British Women Writers
 • Fejezetek a romantika korának magyar líratörténetéből
 • Feljegyzőrendszerek a kora újkorban
 • Felvilágosodás kori irodalom
 • Feminismus
 • Filmelmélet
 • Film, Literature and Adaptation
 • Filológiai gyakorlat (középkor)
 • Fordításelmélet
 • Forschungsseminar Musikwissenschaft
 • Földi Grammatikájának textológiai kérdései
 • Földi János – textológiai gyakorlat
 • Freud and Literature
 • Gender and Urban Space
 • Gender, Subjectivity and Representation
 • Genetikus elv – digitális kiadás
 • Gothicism in Culture
 • Grenzüberschreitungen und Fremdheitserfahrungen in der Literatur
 • Hermeneutika és exegézis az ókorban
 • Historical Aspects of English Culture: Victorianism
 • Historical Research, Methodology and Writing
 • History, Memory, Film
 • Horror Film
 • Hungarian-American Relations in the 20th-century
 • Immigration Enforcement in the USA
 • Indigenous Australian Literature
 • In der Gegenwartsliteratur: Erinnerung und Geschichte
 • Interkulturalitás
 • Intersubjectivity, violence and ethics: theoretical and colonial contexts
 • Intro to Advanced American Studies
 • Intro to Advanced Literary Studies
 • Írásértelmezés és írástechnikák az irodalomban és a filozófiában
 • Irodalmi hermeneutika
 • Irodalmiság és színháziság. Mediális és intermediális kérdések
 • Irodalmi szövegek – A nyelven túl
 • Irodalmi szövegek – térben és időben, a nyelven túl
 • Irodalom és festészet a XIX. században
 • Irodalom és kollektív emlékezet
 • Irodalom és kultúrantropológia
 • Irodalom és medialitás
 • Irodalom és nyelvhasználat
 • Irodalom és társművészetek I. Képelméletek
 • Irodalom, olvasók, olvasás
 • Isztorija i tyeorija hudozsesztvennogo perevoda
 • James Joyce's Ulysses
 • Jelenkori irodalmi kommunikáció
 • Jenseits der Sprache – Der Text und der „unaussprachliche Gedanke”
 • Jókai-problémák
 • József Attila életműve
 • Katolicizmus, szocializmus, ellenzékiség. Jerzy Andrzejewsky életműve
 • Kazinczy Ferenc és kora
 • „Képből van-e a színház teste?”
 • Képek mindennek ellenére - A Saul fia és a reprezentáció politikája
 • Képelméletek és képi fordulat
 • Kisebbségi magyar próza
 • Klasszikus magyar irodalomtörténet
 • Klasszikus témák - klasszikus interpretációk (Antik témák és feldolgozásaik)
 • Kommunikációmenedzsment elméletek
 • Komparatisztika
 • Komparatisztika, germanisztika
 • Komparatisztika, italianisztika
 • Komplex hálózatok Kazinczy (szöveg)világában
 • Kortárs irodalmi folyóiratok
 • Kortárs magyar irodalom
 • Kortárs magyar líra
 • Kortárs magyar próza
 • Kortárs orosz próza
 • Kovács András Ferenc
 • Középkori orosz egyházművészet
 • Közvetítési rendszerek a kultúrában
 • Kultúra- és médiaelméletek
 • Kultúra és medialitás
 • Kultúra, emlékezet, médiumok
 • Kulturális identitások
 • Kultúraközi kommunikáció
 • Kultúraközvetítés a színházban. Egy sajátos kulturális transzferfolyamat elméleti aspektusai
 • Kultúratudományi olvasószeminárium
 • Kulturelle Erzähltheorie
 • Kulturwissenschaftliche Begriffe I.: Identität(en)
 • Kutatás a populáris kultúra tárgykörében
 • La crise du lyrisme romantique dans la modernité poétique
 • Le langage dramatique
 • Landmarks in Canadian Literature
 • Language Skills for Academic Purposes
 • Le langage dramatique
 • Lectures de Zola
 • Lengyel irodalomtudósok a regény műfajáról
 • Lengyel regényelméletek
 • Leerstelle Männlichkeit
 • Les méthodes critiques face á Flaubert
 • Líraolvasás
 • Literarizität und Theatralität. Zur Frage der Medialität in der Kunst (im Theater und Drama)
 • Literatur als sakral-profane Kommunikation
 • Literature and Psychoanalysis
 • Literaturtheorie
 • Lityeratura 20-30-h godov XX veka
 • Mass Media, Popular Culture and Modern American Politics
 • Magyar diplomáciatörténet
 • Major Figures: Other Texts in Victorian Literature
 • Márai Sándor
 • Marketing- és reklámkommunikáció
 • Marketing és PR: egy kulturális iparág hazai története
 • Médeia-interpretációk
 • Medgyesi Pál életműve és szövegeinek kiadása
 • Médiaelmélet
 • Médiaesztétika
 • Médiakultúra
 • Médiatörténet
 • Médiatudományi public relations
 • Mediális kultúratudományok
 • Melancholy and Trauma
 • Memory and Trauma
 • Metaforaelméletek
 • Métamorphoses de la Barbe bleue du conte de Perrault á l'opéra de Bartok
 • Metamorphosis and Subjectivity
 • Mikipédia – a szócikkírás műfaja és gyakorlata
 • Modern és posztmodern társadalom- és kultúraelméletek
 • Modern irodalomtudományi iskolák
 • Modern orosz irodalom
 • Modern Poetry and Literary Criticism
 • Modern Theories of Drama and Theatre
 • Molière: Scapin furfangjai – szöveg és színpad
 • Móricz-interpretációk
 • Műfaj és értelmezés
 • Műfaj- és eszmetörténet a 19. században
 • Műfajelmélet
 • Műfajelmélet - narratológia
 • Műfordítási gyakorlat (franciáról magyarra)
 • Művészetközi kommunkáció
 • Myth, literature and history
 • Mythe et littérature – De l’étude des mythes littéraires à la mythocritique
 • Nabokov orosz nyelvű regényei
 • Napjaink francia kultúrája
 • Narratívák az orosz irodalomban
 • Narrativitás
 • Nemzetiségi magyar irodalmak
 • Nemzetközi kapcsolatok története
 • Nihilism, Belief, Language and the Arts
 • Nobel-díjas lengyel írók
 • Nyilvánosság és medialitás
 • Oidipus Theme in Crime and Fiction
 • Olasz-magyar irodalmi kapcsolatok a XV-XVIII. században
 • Olasz irodalom a Settecento és Ottocento fordulóján
 • Olvasáselméletek
 • Opera- (irodalom)
 • Orosz filozófiatörténet
 • Orosz irodalom a XX. század első felében (1890-1940)
 • Orosz poétikai iskolák
 • Orosz vallásfilozófia a 19-20. század fordulóján
 • Országmárka és identitás
 • Other Solitudes: Ethnic Writing in Canada
 • Önéletírások a 17-18. században (Önreprezentáció, retorika, írásantropológia)
 • Önéletrajzi irodalom (szövegolvasási szem.)
 • Österreich am Theater und im film (Ausztria a színpadon és a filmen)
 • Performativitás a 20. századi magyar regényben
 • Philosophy on the Screen
 • Poésie et versification française
 • Poetics and British Poetry
 • Positionen in der Literaturwissenschaft
 • Postcolonial and Neocolonial Theory
 • Postcolonial Theory
 • Postkolonialismus: Theorie, Geschichte, Literatur
 • Postmodern Theories and American Drama 
 • (Poszt)modern társadalom és kultúrafelfogások
 • Presentation Skills
 • Problémák és kontextusok a klasszikus magyar irodalom korából
 • Pronunciation Skills for Academic Purposes
 • Public Relations elméletek
 • Queerelmélet
 • Race, Ethnicity and Gender in Modern American Drama
 • Reading Novels and Film Adaptation
 • Regény és regénytér
 • Regényalakok leírása és jellemzése
 • Regények a két világháború közötti kisebbségi magyar irodalmakban
 • Regényforma és elbeszélőmód (George Sand)
 • Regényformák a XX. századi francia irodalomban
 • Régi és jelenkori irodalmi kommunikáció kölcsönhatása
 • „Régi” és „kortárs” irodalom párbeszéde
 • Régi magyarországi irodalom
 • Retorikai olvasás a reneszánsz és barokk irodalmában
 • Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi magyar irodalomban
 • Retorikák az ókorban
 • Review Writing
 • Rilke; A líra problémái
 • Ringvorlesung (irodalomelméleti témák)
 • Scottish Literary and Cultural Studies: 20th Cent. Perspectives
 • Self and Other: Intersubjectivity in Philosophy and (Colonial) Literature
 • Social Contexts in Anglophone and Hungarian Cinema
 • Space and Subjectivity
 • Speculative Fictions
 • Strukturalista poétikák
 • Sütő András művészete
 • Szavremennaja ruszkaja literatura
 • Szerelem és irodalom a XVIII. században
 • Szergej Jeszenyin színelmélete
 • Szerialitás, transzfikcionalitás, transzmedialitás
 • Színjátszás és színjáték a XIX. század közepétől
 • Szó és kép
 • Szovremennaja lityeratura
 • Szörnyalakok az irodalomban
 • Szövegek és elméletek
 • Szövegek és kép: módszertani kérdések
 • Szövegelemzési szeminárium (Ionesco és Beckett)
 • Tanzgeschichte (Wirkungskonzepte im Tanz - Renaissance bis Ende 18. Jh.)
 • Tanzwissenschaftliche Spezialgebiete (Antiken - Konstruktionen im Bühnentanz)
 • Tendencies in 20th century British Poetry
 • Terms and Concepts: The Language of Cultural Studies
 • Testábrázolások az európai festészetben a reneszánsztól a neoklasszicizmusig
 • Textológia
 • The American Presidency
 • The Experience of Time in Literature
 • The Gendered Subject in Film
 • The Identity Politics of Contemporary European Cinema
 • Theme and Image in Canadian Poetry
 • The New York School: Abstraction, Abstract Expressionists and Pop Art
 • Theories of Intercultural Communication
 • Theories of Postmodernism Culture and Literature
 • The Poetics of Urban Space: London in Contemporary Literature and Visual Culture
 • The Theoretical Junctures of Feminism
 • Tolsztoj és a lélekábrázoló regény
 • Tolsztoj munkássága
 • Topics in Contemporary U.S. Cultural Studies
 • Topics in Literary Theory and Criticism
 • Topics in North American Literature: Black Literature in White America
 • Történelem, kultúra, medialitás
 • Traum der Literatur, Literatur des Traums (Poetikseminar)
 • US-Hungarian Relations in the 20th Century
 • US History in the Twentieth Century
 • Utazási irodalom a két világháború közötti magyar irodalomban
 • Utópiák az orosz irodalomban
 • Vallás és irodalom
 • Változatok képregényre
 • Victorian Poetry
 • Virginia Woolf's Oeuvre
 • Vörösmarty, Petőfi, Arany
 • Vvegyenyije v lityeraturovegyenyije
 • William Faulkner
 • Wissen-Erfahren-Schreiben
 • Women and Madness in Literature
 • Writing Book Review
 • XX. századi kispróza

Frissítés dátuma: 2020.09.16.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.