A komplex vizsga protokollja

PROTOKOLL A KOMPLEX VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁHOZ
 
Lásd hozzá: DE BDT Doktori Szabályzata, 13.§ A komplex vizsga

I. Jelentkezési szakasz

1. A nappali képzésben részt vevő doktorandusz a tárgyév február 15-ig (keresztfélév esetében október 15-ig) az iskolatitkárnak leadja a 3. féléves szakmai beszámolóját.

2. Az iskolatitkár az 1–3. féléves beszámolók alapján ellenőrzi, hogy

a) a doktorandusz megszerezte-e az előírt minimum 90 kreditet,

b) teljesítette-e az 1–3. félévre előírt kötelező tantárgyakat,

c) van-e egy újabb (legalább közlésre elfogadott) publikációja (tanulmány vagy recenzió) a felvételi vizsga óta.

Az iskolatitkár az iskolatanács levelező listáján legkésőbb tárgyév február 22-ig (keresztfélév esetében október 22-ig) jelzi az iskolatanács tagjainak, kik azok a doktoranduszok, akik megfelelnek a komplex vizsgára jelentkezés ezen feltételeinek, s tájékoztatja erről a BDT titkárát is.

3. A komplex vizsgára az ellenőrzés után tárgyév február (keresztfélév esetében október) végéig írásban jelentkezhet a doktorandusz a DSZ-ben rendszeresített jelentkezési lapon, melyet mind az iskola, mind a BDT honlapjáról letölthet vagy a BDT-tikárságon kérhet. (Jelentkezés komplex vizsgára és fokozatszerzésre)

4. A témavezető tárgyév február (keresztfélév esetében október) végéig „A témavezető állásfoglalása a doktorandusz kutatási eredményeiről” című formanyomtatványon véleményezi hallgatója kutatási tevékenységét (Jelentkezés komplex vizsgára és fokozatszerzésre)  A témavezetői állásfoglalást a komplex vizsgára történő jelentkezéssel egyidejűleg kell leadni a tudományterületi doktori titkárnál, így az a beadás feltételeként funkcionál.

5. Az alprogramvezető a jelentkezési szakaszban egyeztet az érintett hallgatókkal és témavezetőkkel a jelentkezésről és a vizsgatárgyakról, s tárgyév február (keresztfélév esetében október) végéig eljuttatja a doktori iskola titkárához a komplex vizsga tárgyaira és a vizsgáztatókra tett előzetes javaslatát. Egyidejűleg elküldi előzetesen egyeztetett javaslatát a háromtagú vizsgáztató bizottságra is a DE Doktori Szabályzat 13§ (3) pontja[1] szerint, s megnevez minden tag mellé egy megfelelő tartalékot is. Javasol továbbá a két tárgyra 3+3 szakirodalmat (ez tárgyanként lehet standard szakirodalom az adott alprogramban, nagyságrendileg tárgyanként mintegy 60–80 oldal terjedelemben).

II. Döntési szakasz

1. Az iskolatitkár formai szempontból ellenőrzi a bizottságokra tett javaslatokat, egy dokumentumban egyesíti azokat (és egy másikban a kijelölt szakirodalmakat), majd elküldi az iskolatanács levelezőlistájára. A jóváhagyás elektronikus szavazás útján történik tárgyév március (keresztfélév esetében november) első hetében.

2. A döntés után közvetlenül az iskolatitkár elkészíti a BDT számára a felterjesztést a bizottságokról (az iskolavezető aláírásával).

3. A BDT (általában tárgyév március /keresztfélév esetében november/ harmadik hetében tartandó) ülésén dönt a doktorandusz jelentkezésének elfogadásáról, a vizsgatárgyakról és a bizottság tagjairól. A BDT döntés után az egyes alprogramok titkárai szervezik a vizsgákat, az iskola által biztosított egységes formanyomtatványok használatával, s e levelezés iskolaszinten az e célra létrehozott e-mailcímre ( ) küldendő másolatok által dokumentálódik, amelyet az iskolatitkár kezel.

III. Vizsga-előkészítő szakasz

1. A döntés megszületését követően még márciusban (novemberben) a vizsga előkészítéseként az alprogramtitkár kéri a vizsgáztató bizottsági tagokat, hogy az adott vizsgatárgyból 3–3 további alapvető szakirodalmat határozzanak meg (nagyságrendileg tárgyanként mintegy 60–80 oldal terjedelemben), s a listát küldjék meg az alprogramtitkárnak, a felkérés kézhezvételétől számított egy héten belül.

2. A komplex vizsga elméleti részének vizsgaanyagát képező 12 tételes szakirodalmi listát az alprogramtitkár rögzíti minden vizsgázó PhD-hallgató esetében, s juttatja el számukra elektronikus formában, amint beérkeztek a vizsgáztatók listái, de legkésőbb tárgyév április 10-ig (keresztfélév esetében december 10-ig).

3. A komplex vizsga disszertációs részének alapjául szolgáló disszertációhipotézist a doktorandusz írásban készíti el (mintegy 4000–4500 szó terjedelemben + bibliográfia), s tárgyév május 31-ig (keresztfélév esetében december 31-ig) eljuttatja azt az alprogramtitkárnak pdf-ben, csatolva a témavezető elfogadó nyilatkozatát. A témavezető a Neptun tanulmányi rendszerben 5 fokozatú érdemjeggyel minősíti a Disszertációhipotézis (BTP2IDI_KUT_9) tárgy teljesítését. A disszertációhipotézist az alprogramtitkár továbbítja a bizottság tagjaihoz.

4. A komplex vizsgák helyeinek és időpontjainak meghatározása, az egyeztetések lebonyolítása az alprogramvezető feladata. A végleges helyszín-időpont adatokat tárgyév május 31-ig (keresztfélév esetében december 31-ig) kell eljuttatnia az iskolatitkárnak, aki meghirdeti a vizsgát a doktori iskola honlapján, s a BDT számára iskolaszinten összesítve továbbítja az időpontokat s helyszíneket.

IV. Vizsgaszakasz

1. A komplex vizsgákra tárgyév június 15. és 30. (keresztfélév esetében január 15. és 31.) között kerül sor, ezeket technikailag az alprogramok bonyolítják le. A bizottság tagjainak útiköltségét is az alprogramok térítik meg, az útiköltség-elszámolást az alprogram anyaintézetének pénzügyi feladatokat végző munkatársa végzi.

2. A komplex vizsga két részből áll. Az elméleti részben a doktorandusz a fő és melléktárgyakból megszerzett tudásáról, a disszertációs részben egyéni kutatási eredményeiről ad számot. A vizsga disszertációs részében zajlik a disszertációhipotézis megvédése. A témavezető a vizsgán jelen lehet, a disszertációs rész végén ismertetheti értékelését, de a vizsgáztatásban és a vizsga minősítésében nem vehet részt.

3. A vizsga értékelése a szabályzatban meghatározott formában történik, az eredményt a vizsga végén ki kell hirdetni, a jegyzőkönyvet közvetlenül ezt követően kitöltve, aláírva a bizottság elnöke az iskolatitkárnak adja át. Az iskolatitkár másolatot készít a jegyzőkönyvről és az iskolatanács levelező listáján közzéteszi azt. Az eredeti példányt eljuttatja a BDT-hez.

4. A sikertelen komplex vizsga egyszer ismételhető, tárgyév augusztus 31-ig (keresztfélév esetében január 31-ig.) Ugyanezek a határidők vonatkoznak az engedéllyel halasztott komplex vizsgákra is.

5. „A doktori képzés ötödik félévére a doktorandusz csak a komplex vizsga sikeres teljesítése után jelentkezhet be.” (DSz, 13.§ 9.) A BDT titkára a Neptun tanulmányi rendszerbena Komplex vizsga (BDTKV) 0 kreditértékű technikai kredittel jegyzi be a vizsga teljesítését.

[1] „A vizsgabizottság legalább három tagból áll, a tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel. A vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár, Professor Emeritus vagy MTA doktora címmel rendelkező oktató, kutató lehet. A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője.”

Frissítés dátuma: 2021.05.04.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.