The courses of the doctoral school

Courses of the Doctoral School of Literary and Cultural Studies offered periodically, regularly or in other cases irregularly

#

20. századi kispróza
19. századi orosz irodalom
20th c. Drama in English: Theory and Practice
19th Cent. American Literature
2k14.4 kortárs képzőművészeti kurzus
„Képből van-e a színház teste?”
Áldozat-diskurzusok a kulturális emlékezetben
Önéletírások a 17-18. században (Önreprezentáció, retorika, írásantropológia)
Önéletrajzi irodalom (szövegolvasási szem.)
(Poszt)modern társadalom és kultúrafelfogások
„Régi” és „kortárs” irodalom párbeszéde
Írásértelmezés és írástechnikák az irodalomban és a filozófiában
Österreich am Theater und im film (Ausztria a színpadon és a filmen)

A

A 20. sz. kultúrantropológiai nézetben
A 20. századi irodalom kutatása
A 17. századi kegyességi irodalom irányzatai és jellemzői
A 20. századi orosz regény tipológiája
A bibliai hermeneutika története
A digitális szövegkiadás aktuális problémái
A digitális szövegkiadások elmélete és gyakorlata
A diplomácia mint a változásmenedzselés története és elmélete
A drámaíró Németh László
A fiktív, az imaginárius és a mediális (Feljegyzőrendszer és esztétikai tapasztalat)
A francia drámairodalom a XVII. században (francia nyelvű kurzus!)
A francia drámairodalom a XX. században (francia nyelvű kurzus!)
A francia regény a XX. században
A gentleman-eszmény nyomai a klasszikus magyar irodalomban
A gyász és a vigasztalás retorikája az antik irodalomban
A határon túli magyar irodalmak
A humanista örökség a francia irodalomban
A jelenkori magyar irodalmi kommunikáció
A középkori francia regény (francia nyelvű kurzus!)
A Kazinczy-kor a magyar irodalomban
A keleti keresztény egyházművészet
A kultúra elméletei
A kultúratudományok és a hermeneutika vitája
A kulturális emlékezet médiumai
A kulturális emlékezet mediális formái
A látás, a tekintet és a kép
A leírás mint fordítási probléma
A leírás poétikája és nyelvi eszközei
A leírások funkciója Balzac regényeiben
A levélforma az irodalomban
A műfordítás elmélete és gyakorlata
A magyar romantikus regény Jókaitól Krúdy-ig
A magyarság a lengyel irodalomban
A mai francia regény
A mítoszkritika
A modern magyar regény
A naturalizmus poétikája
A nyilvánosság diskurzusai a 16-17. században
A nyolcvanas évek emlékezete
A politikus esztétika elmélete és gyakorlata a 20-21. századi művészetben
A populáris kultúra elmélete
A regény és válfajai az ókortól a posztmodernig
A regényíró Németh László
A regényciklus műfaji kérdései
A reneszánsz és a barokk irodalma
A szóbeli művészet térbeli dimenziói
A szöveg a képzőművészetben
A szerelem a XVII-XVIII. században
A tömegkommunikáció alapjai
A tömegkommunikáció alapjai
A tér és hely összjátéka
A társadalmi nemek poétikája
A technomédiumok története
A trauma medialitása
A trauma mint értelmezési keret a modern magyar irodalomban
A trauma mint kultúratudományi fogalom
A XX. századi francia regény
A XX. századi magyar irodalom nagy egyéniségei: Nagy Gáspár művészete
Academic Writing Skills
Advanced Academic Writing
Advanced American Studies
Advanced Research Methodology
Advanced Writing for Academic Purposes
AM Folklore
American Conservaitve, Liberal, Radical, and Libertarian Politics
American Criticism as American Culture
American Political Culture
Arany János
Aspects of Chicano/a Culture and Arts
Az „antik” regény (középkor)
Az önéletírás elméletei
Az önéletírás
Az építészet mint kulturális modell
Az ördöggel kötött szövetség mitologémája a 19. századi irodalomban
Az észlelés közegei és formái
Az elektronikus kiadás (Csokonai, Kazinczy)
Az ember tragédiája és értelmezéstörténete
Az emberkép változásai az európai irodalomban
Az emlékezet kulturális médiumai
Az esszéíró Németh László
Az eszményítés poétikája és retorikája
Az idegen és a saját kultúra. A kulturális transzformáció elvi kérdései drámai szövegek esetében
Az ikon (történet, teológia, technika)
Az intermedialitás kérdései a dráma–színház összefüggésében (Fragen der Intermedialität bezogen auf das Drama und Theater
Az irodalmi kánon
Az irodalmi posztmodernség
Az irodalom és az írott sajtó műfajai
Az irodalomtudomány irányzatai
Az olasz-magyar komparatisztika
Az olasz modernitás irodalma
Az olasz reneszánsz irodalma
Az orosz ezüstkor vallásfilozófiája
Az orosz regény európai kontextusban
Az orosz szimbolista regény poétikája

B

Balzac Emberi színjátéka
Balzac-problémák
Basic theoretical terms
Bevezetés a drámaszövegek olvasásába
Bevezetés a fordításkritikába
Bevezetés a francia verstanba
Bevezetés a gyermekirodalom tanulmányozásába
Bevezetés a mítoszkritikába
Bevezetés a medievisztikába (francia nyelvű kurzus!)
Bevezetés az orosz irodalomba
Beyond the Culture Wars
Biological Transformation: Dystopian Futures
Black Culture
British and American Poetry

C

Challenging Extremism P2P Project
Cinema and the body
Cinematic Adaptations
Cities and Gender. The Poetics of Urban Space
Contemporary American Political Philosophy
Contemporary British Culture
Contemporary British Fiction
Contemporary Diasporic Fiction and Film
Csokonai életműve az újabb kutatási eredmények tükrében
Csokonai fogadtatástörténete
Csokonai olvasmányai
Cultural Topics in Eastern European Cinema
Culture Clash: US Latino Theater from 1965 to the Present

D

Dante és az Isteni színjáték
Dante-problémák
Declaring Rights: Change and Continuity in American Political Culture
Der andere Blick – Österreichische
Der mehrdimensionale Text. Räumliche Dimensionen im sprachlichen Kunstwerk
Deutsch-deutsche Begegnungen. Kolonialismus-Debatte in der Literatur seit 1989
Deutsche (post)koloniale Literatur
Die Metapher
Dosztojevszkij és a polifónikus regény
Drama on Stage
Drámaszöveg és szcenográfia kölcsönös egymásra hatása a francia színház történetében

E

Einführung in die feministische Literaturwissenschaft
Einführung in die Kulturwissenschaft
Előadások a kortárs magyar prózáról
Emberképek változásai az európai irodalomban
Emlékezethelyek Magyarországon - A kereszténység védőbástyájától a '80-as évekig
Engendring Urban Space
Essay Writing Seminar
Eszményítés a kora keresztény mártír- és szentkultuszban
Eszme- és kritikatörténet a XIX. századi magyar irodalomban
Eszmetörténet és textológia a felvilágosodás korában
Esztétika és etika viszonya a művészetben
Ethnicity and the American Experience
Euripidész-tragédiák
Europäische Erinnerungskulturen
Exploring the Mode of the Fantastic

F

Fairy Tale and Myth in Contemporary British Women Writers
Földi Grammatikájának textológiai kérdései
Földi János – textológiai gyakorlat
Fejezetek a romantika korának magyar líratörténetéből
Feljegyzőrendszerek a kora újkorban
Felvilágosodás kori irodalom
Feminismus
Film, Literature and Adaptation
Filmelmélet
Filológiai gyakorlat (középkor)
Fordításelmélet
Forschungsseminar Musikwissenschaft
Freud and Literature

G

Gender and Urban Space
Gender, Subjectivity and Representation
Genetikus elv – digitális kiadás
Gothicism in Culture
Grenzüberschreitungen und Fremdheitserfahrungen in der Literatur

H

Hermeneutika és exegézis az ókorban
Historical Aspects of English Culture: Victorianism
Historical Research, Methodology and Writing
History, Memory, Film
Horror Film
Hungarian-American Relations in the 20th-century

I

Immigration Enforcement in the USA
In der Gegenwartsliteratur: Erinnerung und Geschichte
Indigenous Australian Literature
Interkulturalitás
Intersubjectivity, violence and ethics: theoretical and colonial contexts
Intro to Advanced American Studies
Intro to Advanced Literary Studies
Irodalmi hermeneutika
Irodalmi szövegek – A nyelven túl
Irodalmi szövegek – térben és időben, a nyelven túl
Irodalmiság és színháziság. Mediális és intermediális kérdések
Irodalom, olvasók, olvasás
Irodalom és festészet a XIX. században
Irodalom és kollektív emlékezet
Irodalom és kultúrantropológia
Irodalom és medialitás
Irodalom és nyelvhasználat
Irodalom és társművészetek I. Képelméletek
Isztorija i tyeorija hudozsesztvennogo perevoda

J

Jókai-problémák
James Joyce's Ulysses
József Attila életműve
Jelenkori irodalmi kommunikáció
Jenseits der Sprache – Der Text und der „unaussprachliche Gedanke”

K

Képek mindennek ellenére - A Saul fia és a reprezentáció politikája
Képelméletek és képi fordulat
Katolicizmus, szocializmus, ellenzékiség. Jerzy Andrzejewsky életműve
Középkori orosz egyházművészet
Kazinczy Ferenc és kora
Közvetítési rendszerek a kultúrában
Kisebbségi magyar próza
Klasszikus magyar irodalomtörténet
Klasszikus témák - klasszikus interpretációk (Antik témák és feldolgozásaik)
Kommunikációmenedzsment elméletek
Komparatisztika, germanisztika
Komparatisztika, italianisztika
Komparatisztika
Komplex hálózatok Kazinczy (szöveg)világában
Kortárs irodalmi folyóiratok
Kortárs magyar irodalom
Kortárs magyar líra
Kortárs magyar próza
Kortárs orosz próza
Kovács András Ferenc
Kultúra- és médiaelméletek
Kultúra, emlékezet, médiumok
Kultúra és medialitás
Kultúraközi kommunikáció
Kultúraközvetítés a színházban. Egy sajátos kulturális transzferfolyamat elméleti aspektusai
Kultúratudományi olvasószeminárium
Kulturális identitások
Kulturelle Erzähltheorie
Kulturwissenschaftliche Begriffe I.: Identität(en)
Kutatás a populáris kultúra tárgykörében

L

La crise du lyrisme romantique dans la modernité poétique
Landmarks in Canadian Literature
Language Skills for Academic Purposes
Líraolvasás
Le langage dramatique
Le langage dramatique
Lectures de Zola
Leerstelle Männlichkeit
Lengyel irodalomtudósok a regény műfajáról
Lengyel regényelméletek
Les méthodes critiques face á Flaubert
Literarizität und Theatralität. Zur Frage der Medialität in der Kunst (im Theater und Drama)
Literatur als sakral-profane Kommunikation
Literature and Psychoanalysis
Literaturtheorie
Lityeratura 20-30-h godov XX veka

M

Médeia-interpretációk
Médiaelmélet
Médiaesztétika
Médiakultúra
Médiatörténet
Médiatudományi public relations
Műfaj- és eszmetörténet a 19. században
Műfaj és értelmezés
Műfajelmélet - narratológia
Műfajelmélet
Műfordítási gyakorlat (franciáról magyarra)
Magyar diplomáciatörténet
Major Figures: Other Texts in Victorian Literature
Márai Sándor
Móricz-interpretációk
Marketing- és reklámkommunikáció
Marketing és PR: egy kulturális iparág hazai története
Mass Media, Popular Culture and Modern American Politics
Métamorphoses de la Barbe bleue du conte de Perrault á l'opéra de Bartok
Művészetközi kommunkáció
Medgyesi Pál életműve és szövegeinek kiadása
Mediális kultúratudományok
Melancholy and Trauma
Memory and Trauma
Metaforaelméletek
Metamorphosis and Subjectivity
Mikipédia – a szócikkírás műfaja és gyakorlata
Modern és posztmodern társadalom- és kultúraelméletek
Modern irodalomtudományi iskolák
Modern orosz irodalom
Modern Poetry and Literary Criticism
Modern Theories of Drama and Theatre
Molière: Scapin furfangjai – szöveg és színpad
Myth, literature and history
Mythe et littérature – De l’étude des mythes littéraires à la mythocritique

N

Nabokov orosz nyelvű regényei
Napjaink francia kultúrája
Narratívák az orosz irodalomban
Narrativitás
Nemzetiségi magyar irodalmak
Nemzetközi kapcsolatok története
Nihilism, Belief, Language and the Arts
Nobel-díjas lengyel írók
Nyilvánosság és medialitás

O

Oidipus Theme in Crime and Fiction
Olasz irodalom a Settecento és Ottocento fordulóján
Olasz-magyar irodalmi kapcsolatok a XV-XVIII. században
Olvasáselméletek
Opera- (irodalom)
Orosz filozófiatörténet
Orosz irodalom a XX. század első felében (1890-1940)
Orosz poétikai iskolák
Orosz vallásfilozófia a 19-20. század fordulóján
Országmárka és identitás
Other Solitudes: Ethnic Writing in Canada

P

Performativitás a 20. századi magyar regényben
Philosophy on the Screen
Poésie et versification française
Poetics and British Poetry
Positionen in der Literaturwissenschaft
Postcolonial and Neocolonial Theory
Postcolonial Theory
Postkolonialismus: Theorie, Geschichte, Literatur
Postmodern Theories and American Drama 
Presentation Skills
Problémák és kontextusok a klasszikus magyar irodalom korából
Pronunciation Skills for Academic Purposes
Public Relations elméletek

Q

Queerelmélet

R

Race, Ethnicity and Gender in Modern American Drama
Régi és jelenkori irodalmi kommunikáció kölcsönhatása
Régi magyarországi irodalom
Reading Novels and Film Adaptation
Regény és regénytér
Regényalakok leírása és jellemzése
Regények a két világháború közötti kisebbségi magyar irodalmakban
Regényforma és elbeszélőmód (George Sand)
Regényformák a XX. századi francia irodalomban
Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi magyar irodalomban
Retorikai olvasás a reneszánsz és barokk irodalmában
Retorikák az ókorban
Review Writing
Rilke; A líra problémái
Ringvorlesung (irodalomelméleti témák)

S

Sütő András művészete
Scottish Literary and Cultural Studies: 20th Cent. Perspectives
Self and Other: Intersubjectivity in Philosophy and (Colonial) Literature
Social Contexts in Anglophone and Hungarian Cinema
Space and Subjectivity
Speculative Fictions
Strukturalista poétikák
Szó és kép
Színjátszás és színjáték a XIX. század közepétől
Szörnyalakok az irodalomban
Szövegek és elméletek
Szövegek és kép: módszertani kérdések
Szövegelemzési szeminárium (Ionesco és Beckett)
Szavremennaja ruszkaja literatura
Szerelem és irodalom a XVIII. században
Szergej Jeszenyin színelmélete
Szerialitás, transzfikcionalitás, transzmedialitás
Szovremennaja lityeratura

T

Tanzgeschichte (Wirkungskonzepte im Tanz - Renaissance bis Ende 18. Jh.)
Tanzwissenschaftliche Spezialgebiete (Antiken - Konstruktionen im Bühnentanz)
Történelem, kultúra, medialitás
Tendencies in 20th century British Poetry
Terms and Concepts: The Language of Cultural Studies
Testábrázolások az európai festészetben a reneszánsztól a neoklasszicizmusig
Textológia
The American Presidency
The Experience of Time in Literature
The Gendered Subject in Film
The Identity Politics of Contemporary European Cinema
The New York School: Abstraction, Abstract Expressionists and Pop Art
The Poetics of Urban Space: London in Contemporary Literature and Visual Culture
The Theoretical Junctures of Feminism
Theme and Image in Canadian Poetry
Theories of Intercultural Communication
Theories of Postmodernism Culture and Literature
Tolsztoj és a lélekábrázoló regény
Tolsztoj munkássága
Topics in Contemporary U.S. Cultural Studies
Topics in Literary Theory and Criticism
Topics in North American Literature: Black Literature in White America
Traum der Literatur, Literatur des Traums (Poetikseminar)

U

US History in the Twentieth Century
US-Hungarian Relations in the 20th Century
Utópiák az orosz irodalomban
Utazási irodalom a két világháború közötti magyar irodalomban

V

Vallás és irodalom
Változatok képregényre
Vörösmarty, Petőfi, Arany
Victorian Poetry
Virginia Woolf's Oeuvre
Vvegyenyije v lityeraturovegyenyije

W

William Faulkner
Wissen-Erfahren-Schreiben
Women and Madness in Literature
Writing Book Review

X

XX. századi kispróza
Last update: 2023. 03. 26. 19:52