A fejezetvédés protokollja

PROTOKOLL A FEJEZETVÉDÉS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

1. A doktorandusz a 6. félévben kötelezően felveszi a Fejezetrészírás és a Fejezetvédés tárgyat. (Megjegyzés: a „fejezetvédés rendje” a 3. év végi kötelező minősítésnek számító fejezetvédést szabályozza. A 7. vagy 8. félévben még egyszer kötelező felvenni a Fejezetvédés tárgyat, további egyszer kötelező a Fejezetrészírás tárgy is, amely a 3-8. félévben összesen 6-szor választható kutatási kredit.)

2. Az alprogramvezető az érintett témavezetőkkel egyeztetve meghatározza a Fejezetvédés minden érintett számára közös időpontját és helyét, s a szorgalmi időszak végéig közli az iskolatitkárral, aki meghirdeti azt. A Fejezetvédésre a vizsgaidőszakban kerül sor, indokolt esetben augusztus utolsó és szeptember első hetében is lebonyolítható. Megjegyzés: több alprogram is tarthatja együtt a Fejezetvédést. Ebben az esetben az érintett alprogramvezetők egyeztetnek.

3. A Fejezetvédésen részt kell vennie az érintett témavezetőknek és alprogramvezető(k)nek, az alprogramon belül kijelölt bírálóknak, valamint az (idegennyelvi kompetenciákat figyelembe véve) az  alprogram(ok) 1–4. éves PhD-hallgatóinak. A Fejezetvédés nyilvános az iskola bármely tagja számára.

4. A doktorandusz május 31-ig (keresztfélév esetében december 31-ig) vagy témavezetői engedéllyel legkésőbb tíz nappal a kitűzött védési időpont előtt a disszertációfejezetet pdf-ben – csatolva a témavezető elfogadó nyilatkozatát – eljuttatja az alprogram titkárának, aki továbbítja azokat a bírálóbizottságnak és másolatot küld az iskolatitkárnak. A fejezetrész minimum terjedelme megegyezik a disszertációhipotézis terjedelmével (mintegy 4000–4500 szó + bibliográfia; az alprogramok saját hatáskörben maximálhatják a terjedelmet.)

5. A Fejezetvédés az alprogramvezető (esetleg programvezető) elnöklésével zajlik. Először a kijelölt két bíráló ismerteti szóbeli véleményét, ezután kerül sor a további hozzászólásokra. A hallgató válaszol a két bíráló észrevételeire és a hozzászólásokra. A vitát hivatalos értékelés követi.

6. Az értékelést hallgatónként az alprogramon belül előre kijelölt háromtagú bizottság végzi, amelynek elnöke az érintett alprogramvezető (témavezetői érintettség vagy akadályoztatás esetén az alprogramvezetőt az adott folyamatban nem érintett témavezető helyettesíti), további két tagja a két kijelölt fejezetbíráló. Az értékelés érdemjegyből és részletes szóbeli minősítésből áll, amely elhangzik az egyes viták vagy az egész esemény végén.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:52