Az IKDI oktatási programja

Az előadások és szemináriumok tematikáját az egyes programok és alprogramok állítják össze, kreditértéküket meghatározzák, s minden szemeszter kezdete előtt legalább két héttel eljuttatják kínálatukat az iskola titkárához. A titkár a programajánlatokat összesíti, s gondoskodik közzétételükről a Neptun-rendszerben, az iskola honlapján, illetve valamennyi működési helyen. Az iskolán belül meghirdetett és jóváhagyott kurzusok bármelyikéből szerezhető kreditpont, a felveendő kurzusok tervét a doktori képzés hallgatója és a témavezető közösen alakítja ki. Az IKDI vezetése egy-egy szemeszterben kötelező vagy ajánlott jelleggel előírhatja a képzés valamennyi résztvevője számára valamely alapkurzus felvételét és abban a kreditszerzést (ez főként az általános érvényű, minden téma számára használható irodalomelméleti vagy textológiai stúdiumokra érvényes).

Az IKDI ösztöndíjas hallgatóinak – gyakorlati képzés keretében – oktatási feladatai is lehetnek, ezeket a témavezető határozza meg. Egyedi vagy vitás esetekben a programvezető dönt.

A kutatási tevékenység teljesítését általában a témavezető igazolja, de bizonyos esetekben (pl. tudományszervezési munka) a hallgatót feladattal megbízó törzstag is lehet az aláírásra jogosult személy.

Az IKDI kívánatosnak tartja, hogy a hallgatók a képzési időn belül külföldi részképzéseken, konferenciákon vagy tanulmányutakon vegyenek részt, ehhez minden erkölcsi segítséget megad (ajánlólevelek, pályázati információk stb.), anyagi hozzájárulást azonban csak a mindenkori költségvetés lehetőségeitől függően tud biztosítani (elsősorban külföldi konferencia-előadás esetén). A külföldi részképzésen szerzett és dokumentált krediteket az IKDI elismeri és beszámítja.

Oktatási ügyekben tanácsadással, eligazítással egyaránt a hallgatók rendelkezésére állnak a programvezetők, a témavezetők és az IKDI titkára.

Az IKDI részletes oktatási programját az iskola Képzési terve tartalmazza.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:52