Nemzetközi kapcsolatok

A hungarológia nemzetközi kapcsolatai

A doktori iskola a továbbiakban is jelentős részt kíván vállalni a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság munkájában. Több oktató és egy PhD-hallgató már a római kongresszuson is előadást tartott (1996), e részvétel nőtt a finnországi kongresszuson (2001), s a 2006-os debreceni és a 2011-es kolozsvári Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson már jelentős számban szerepeltek a doktori iskola hallgatói, illetve abszolutóriumot szerzett PhD-hallgatói, akárcsak a Társaság doktoriskolák számára meghirdetett tematikus konferenciáin is. Legszorosabb az együttműködés a Kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemmel, de a Partiumi Keresztény Egyetemről, Kárpátaljáról és a Felvidékről is van résztvevője képzésünknek. Közülük többen már megszerezték a PhD-fokozatot.

Szoros a kapcsolat a nápolyi egyetem hungarológusaival. Folyamatos a szakmai együttműködés egyetemünk díszdoktorával, prof. dr. Amedeo di Francescoval (korábban az Universitá degli Studi di Napoli L' Orientale, jelenleg az Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale oktatója), aki Debrecenben többször előadást tartott, évkönyvünkben publikált, egy ösztöndíjas doktoranduszunk egy évet az ő tanszékén töltött; dr. Bitskey István a nápolyi doktori programban már két ízben előadást tartott. Továbbá kapcsolatunk van a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde nevű intézménnyel, a doktori program több tagja többször is előadást tartott konferenciájukon, kiadványaikban is szerepelünk.

 

A modern filológiák nemzetközi kapcsolatai

A modern filológiai (al)programok példaszerűen sokrétű külföldi kapcsolatai között már eddig is szerepeltek oktatócserék, nemzetközi társasági tagságok és tisztségek, nemzetközi konferencia-részvételek, hallgatók külföldi tanulmányútjai és előadásai, nemzetközi fórumokon való publikálási lehetőségek egyaránt. Mindezt a jövőben feltétlenül érdemes folytatni és kiterjeszteni.

Az idegen nyelvű filológiai stúdiumok fontos tudományos műhelyei azok a debreceni periodikák, amelyek évtizedek óta összekötő kapcsot jelentenek a debreceni egyetem és a nemzetközi tudományosság között. Az IKDI keretein belül ezek a következők: Slavica, Studia Romanica de Debrecen, Hungarian Journal of English and American Studies, Arbeiten zur deutschen Philologie, Italianistica Debreceniensis, Acta Neerlandica. Ezekben rendszeresen jelennek meg külföldi szakemberek tanulmányai, ahogy a debreceni oktatók írásait is közlik a partnerintézmények kiadványai. Ezt a gyakorlatot a PhD-hallgatók arra érdemes dolgozataira is fokozott mértékben érdemes kiterjeszteni, ezáltal bevezetve őket a nemzetközi tudományos életbe.

Ugyancsak fontos láncszemek a külföldi kapcsolatok kiépítésében a külföldön kiadott s ott sikerrel terjesztett könyvsorozatok, amelyek magyar szerzők munkáit teszik hozzáférhetővé a nemzetközi tudományosság számára (ilyen pl. a Patrimoine littéraire européen 12 kötete, amely Brüsszelben jelent meg, s jelentős magyar anyagot tartalmaz, s ilyen a Debrecener Studien zur Literatur Frankfurtban kiadott sorozata is).

További együttműködési forma a konferencia-részvétel, amely folyamatos, s valamennyi témavezetőnek törekednie kell arra, hogy PhD-hallgatója nemzetközi konferenciákon is az aktív részvételig jusson el. Az elmúlt években Debrecenben szervezett nemzetközi konferenciákon, különösen pedig az anglisztika-amerikanisztika változó hazai helyszíneken rendezett, de nemzetközi HUSSE- és HAAS-konferenciáin szerepelt számos doktorandusz. Az Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi program hallgatói számára kötelező a részvétel legalább egy HUSSE-konferencián, ahol előadásukra nemcsak tartalmi szempontból kapnak érdemjegyet. Az Angol irodalom és kultúra és az Észak-amerikai irodalom és kultúra alprogram több hallgatója is előadott az elmúlt néhány évben. Nagy-Britanniában rendezett tudományos tanácskozásokon, illetve az ESSE nagyszabású kétévenkénti összeurópai konferenciáin.

A Texas Christian University évente két hallgatónak nyújt rövid könyvtárkutatási lehetőséget, PhD-hallgatókat vett át teljes idejű doktori képzésre; opponenseket biztosít védési bizottságokba; oktatóik tömbösített kurzusokat tartottak az IKDI-ben. A michigani Ferris State Universityvel rendszeres az oktatócsere.

Az Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi program életében fontos szerepet játszik a környező országok hasonló profilú műhelyeivel ápolt szakmai kapcsolat, s ennek jegyében a doktori hallgatók rendszeres konferencia-részvétele. Az utóbbi években intézményesült kapcsolat alapján a Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem, a Temesvári Egyetem, a Nagyváradi Partium Egyetem, a Nagyváradi Egyetem, a Ružomberoki Katolikus Egyetem konferenciáin vettek részt hallgatóink (a Babeş-Bolyai Egyetem Angol Tanszékével közös pályázat keretében szimpóziumot is rendeztek Kolozsváron).

Oktatóink meghívott plenáris előadóként vettek részt hazai és külföldi konferenciákon (pl. Temesváron), és meghívott előadóként tartottak előadást angliai (Surrey University, Cardiff University, Bristol University), németországi (Regensburg), törökországi (Hacettepe, Canakkale), szlovákia (Eperjes, Bratislava, Ruzomberok) egyetemeken. Oktatóink szemináriumokat szerveztek az ESSE-konferenciákon, a 2014-es kassai tanácskozáson kettőt is. Oktatóink nemzetközi projektek keretében Brnóban és Ausztriában is szerepeltek. Az Angol–Amerikai Intézet több olyan ERASMUS-együttműködésben vesz részt, amely doktori hallgatók cseréjét is magában foglalja (Hacettepe University, Ankara, Humanities, Babeş-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Udinei Egyetem, Olaszország, és a többi – számos – aktívan működő ERASMUS-kapcsolatot is (az írországi Sligói Egyetem, Joensuu, Dortmund, Granada, Canakkale, Paderborn, Poznań, Maribor, Nagyvárad, Ljubljana stb.) ebben az irányban kívánjuk bővíteni. A 2014-ben létrejött Erasmus-együttműködés a Gdanski Egyetemmel már 2014 őszén oktatócserét eredményezett.

Az Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi program szakmai munkájában fontos szerepet játszik az intézetben működő öt kutatóközpont, amelyek a következők: Az Angol–Amerikai Intézet 2007 óta hivatalosan is „Australian Studies Centre” [Ausztrál Tanulmányok Központja], alapítója az Australian Studies Regional Network-nek [Ausztrál Tanulmányok Regionális Hálózata]. A DE IDI-ben témavezető oktatóján (Tóthné Dr. Espák Gabriella) keresztül aktívan (elnökségi tagként, konferenciaszervezőként) részt vesz a European Association for the Study of Australia [Európai Ausztralista Társaság] munkájában. Szerkesztőbizottsági tagja, bírálója, webszerkesztője a Társaság szakmai folyóiratának.

Az intézetben 1984 óta működik kanadisztikai kutatóközpont (Canadian Studies Centre). Vezetője, Molnár Judit, a Central European Association for Canadian Studies tanácsadó testületének tagja. A Debreceni Egyetem 2002 óta három nemzetközi kanadisztikai konferencia helyszíne volt. A központ szorosan együttműködik a Central European Association for Canadian Studies-zal, mely tagja az International Council for Canadian Studies-nak.

Az intézetben irlandisztikai kutatóközpont is működik, amely az EFACIS (Irlandisztikai Kutatóközpontok Európai Szövetsége) tagja. Folyamatos a kapcsolat az Ír Köztársaság nagykövetségével, rendszeresen jönnek vendégelőadók; folyamatos az együttműködés írországi és európai irlandisztikai központokkal – Debrecenben volt a Nemzetközi Irlandisztikai Szövetség nemzetközi konferenciája.

A Gender studies tanszékközi kutatócsoport széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. 2012–2013 között a Központ öt tagja a környező országok négy másik intézményével együtt a TEMPUS-Grundtvig életen át tartó tanulási közalapítvány támogatásával egy kétéves kutatási projekten dolgozott (további résztvevők: Burgenländische Forschungsgesellschaft, Eisenstadt, Ausztria; Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Centrum rodových štúdií, Pozsony, Szlovákia; Masarykova Univerzita, Brno, Csehország; Societatea Română pentru Studii de Anglistică și Americanistică, Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen, Temesvár, Románia. 2014-ben új nemzetközi projekt indult, az Osnabrücki Egyetem és a kanadai (vancouveri) Victoria Egyetem, valamint a Corvinus Egyetem részvételével. 

Az Észak-Amerikai Tanszéken 2013-ban alakult a Migrációs Központ (Center for International Migration Studies)‎ – melynek munkájában a holland, a német és az olasz irodalom és kultúra alprogramok oktatói is részt vesznek – együttműködésben a nottinghami Trent University, Center for Travel Writing Studies kutatóközpontjával, valamint (Tim Youngs professzor már járt Debrecenben), valamint a Maribori Egyetemmel (Matjaž Klemenčič Ph.D-órát tartott). A program több oktatója külföldi folyóiratok szerkesztőbizottságának vagy tanácsadó testületének tagja (European Journal of English Studies, Journal of the European Association for the Study of Australia, Canadian Literature, Confluente).

A Francia irodalom és kultúra alprogram oktatóinak nemzetközi konferenciákon való részvétele is rendszeres (Franciaország: Université de Limoges, Université de Picardie Jules Verne, Paris I Sorbonne-Panthéon, Université de Nanterre, Észak-Írország: Queen’s University, Belgium: Université de Louvain, Spanyolország: Université de Lleida, Olaszország: Université de Bologna). Ezek aktái megjelentek, ill. megjelennek. Rendszeres a részvétel a magyarországi Francia Tanszékek által szervezett konferencia sorozaton (Journées d’études françaises,). Ezen kívül a visegrádi országok francia doktori iskolái számára évente rendezett konferenciákon több ízben vettek részt hallgatóink (Prága, Poznań, Piliscsaba, Szeged, Krakkó), ezek anyaga is megjelenik. Ez a lehetőség továbbra is fennáll. A francia alprogram hallgatói az Erasmus-program, illetve a Campus Hungary keretében több ízben ösztöndíjat nyertek el. Az AIZEN (Association Internationale Zola et Naturalisme) a Debreceni Egyetem két tanszékével (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Francia Tanszék) közösen rendezett konferenciát Zola, Mirbeau és a naturalizmus címmel a Debreceni Egyetem főépületében 2017. június 8 és 10. között. A konferencia egyúttal az Octave Mirbeau halála centenáriumának szentelt nemzetközi tudományos eseménysorozatnak is része volt. A konferencia főszervezői Anna Gural-Migdal, az Albertai Egyetem professzora, az AIZEN elnöke és Kálai Sándor, a Francia irodalom és kultúra alprogram vezetője voltak, díszvendége Brigitte Émile-Zola, Émile Zola dédunokája volt, aki megalapítása óta az AIZEN tagja és támogatója.

A Holland irodalom és kultúra alprogramnak Utrecht, Leiden, Amszterdam (UvA, VU), Leuven, Antwerpen, Wien, Wroclaw, Olomouc, Belgrad, Zagrab, Bukarest, Pozsony egyetemeivel, illetve a University of Groningennel van kapcsolata.

A Mediális kultúratudomány alprogram tagjai is rendszeresen részt vesznek külföldi konferenciákon (Franciaország: Université de Limoges, Université de Picardie Jules Verne, Paris I Sorbonne-Panthéon, Université de Nanterre, Észak-Írország: Queen’s University, Belgium: Université de Louvain, Spanyolország: Université de Lleida, Olaszország: Université de Bologna). Kapcsolatot tart fenn az INALCO (Párizs) egyetemmel.

Az Olasz irodalom és kultúra alprogram, oktatóinak aktív tagságán keresztül, folyamatos kapcsolatban áll az alábbi olaszországi tudományos intézményekkel, illetve nemzetközi tudományos társaságokkal: Associazione Internazionale degli Studiosi di Lingua e Letteratura Italiana, Associazione Internazionale dei Professori di Italiano, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Roma, Associazione Centro in Europa di Genova, Mazzini Society, Associazione Culturale Italoungherese del Friuli Venezia Giulia „Pier Paolo Vergerio”, International Comparative Literature Association. A kapcsolati háló előmozdíthatja doktoranduszaink kutatásainak mind szervesebb nemzetközi beágyazódását, amint az is, hogy az alprogram egyik oktatója olaszországi szerkesztőbizottságok (Collana Storia d’Europa, Sapienza Università di Roma; Jouvence, Mimesis Edizioni, Milano) tagja. Alprogramunk nemzetközi kapcsolatrendszerét jelentősen gazdagítja az Olasz Tanszék független bírálatot (anonim „peer-review”) alkalmazó folyóirata, az Italianistica Debreceniensis tudományos tanácsadó testületében tagságot vállaló professzorokkal való együttműködés, akik az alábbi egyetemeket, illetve akadémiákat képviselik: Universiteit Antwerpen, Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, Università degli Studi di Firenze, Università di Catania, Universitatea din Craiova, Turun Yliopisto, Università degli Studi di Cagliari, Universiteit van Amsterdam, The City University of New York, Accademia della Crusca, Latvijas Kultūras Akadēmija. Az alprogram oktatói nemzetközi konferenciák (Milánó, Róma, Asti, Velence, Cagliari, Brno, Trieszt, Genova, Livorno, Padova, Fratta Polesine, Párizs–Sorbonne) meghívott előadói. Az Olasz Tanszék által kétéves rendszerességgel szervezett nemzetközi konferenciákon lehetőséget biztosítunk doktori alprogramunk hallgatói számára is a bemutatkozásra, és, ami talán még ennél is fontosabb, az olaszországi kiadóknál megjelenő konferencia-aktákban (La storia nascente. L’Italia degli anni Settanta, Franco Cesati Editore, Firenze, 2016; Scrittura fantastica in Bonaviri, Sampognaro e Pupi Edizioni, Siracusa, 2017) helyet kapnak a tanulmányaik, ez által nagyobb eséllyel kerülhetnek közel a nemzetközi tudományos élet körforgásához.

Az Orosz irodalom- és kultúra alprogram élő szakmai kapcsolatokkal rendelkezik több oroszországi felsőoktatási intézménnyel (Szentpétervári Állami Egyetem, Szentpétervári Állami Herzen Egyetem, Moszkvai Állami Szociális Egyetem, Moszkvai Állami Humán Egyetem, Moszkvai Állami Puskin Intézet, Voronyezsi Állami Egyetem, Taganrogi A. P. Csehov Állami Pedagógiai Főiskola, Tulai L. Ny. Tolsztoj Pedagógiai Egyetem), nem oroszországi felsőoktatási intézménnyel (Eperjesi Egyetem, Al-Farabi Kazah Állami Egyetem) és kutatóintézettel (OTA Szlavisztikai Intézet, OTA Művészettörténeti Intézet, A. Szolzsenyicin Külföldi Oroszság Kutatóközpont, Fordításkutatási Intézet), valamint oroszországi szakfolyóiratokkal (Voproszi Lityeraturi, Novij Mir, Znamja).

Az együttműködések során oktatói és hallgatói cserekapcsolatok, konferencia-részvételek és kölcsönös publikálások valósultak és valósulnak meg. Az alprogram oktatói Erasmus+ ösztöndíjjal és más kutatói ösztöndíjak felhasználásával előadásokat tartottak egyetemi hallgatóknak és aspiránsoknak a Szentpétervári Állami Egyetemen, a Szentpétervári Állami Herzen Egyetemen, a Moszkvai Állami Szociális Egyetemen, a Moszkvai Állami Humán Egyetemen, a Voronyezsi Állami Egyetemen, a Taganrogi A. P. Csehov Állami Pedagógiai Főiskolán, a Tulai L. Ny. Tolsztoj Pedagógiai Egyetemen és az Al-Farabi Kazah Állami Egyetemen. A Szentpétervári Állami Egyetemről, a Szentpétervári Állami Herzen Egyetemről, a Moszkvai Állami Szociális Egyetemről, a Moszkvai Állami Humán Egyetemről, a Voronyezsi Állami Egyetemről, a Taganrogi A. P. Csehov Állami Pedagógiai Főiskoláról és a Minszki Humán- és Gazdasági Főiskoláról a Szlavisztikai Intézetben hallgatók és doktoranduszok számára tartottak előadásokat és kurzusokat az ottani kollégák.

Az alprogram oktatói és hallgatói rendszeresen részt vesznek oroszországi konferenciákon (pl. a a Moszkvai Állami Humán Egyetem narratológiai konferenciáin, a Voronyezsi Állami Egyetem romantika és Mandelstam-konferenciáin, a Taganrogi A. P. Csehov Állami Pedagógiai Főiskolán a Csehov-konferenciákon, a Moszkvai Állami Szociális Egyetemen, a Szentpétervári Állami Egyetemen és az OTA Művészettörténeti Intézetében szervezett Kultúra higiéniája konferenciákon, a Fordításkutatási Intézet fordításelméleti konferenciáin. Intézetünk 2014 óta évente megrendezi az Orosz irodalom jelene és jövője című, kortárs orosz irodalommal foglalkozó nemzetközi konferenciát, amelyen jeles külföldi és hazai szakértőkön kívül az alprogram oktatói és kutatói is előadásokat tartanak. A konferencia-előadások írott változata a jelzett oroszországi kiadványokban megjelent, Az orosz irodalom jelene és jövője konferenciasorozat anyaga, benne az alprogram oktatóinak és hallgatóinak tanulmányaival 2019-ben jelent meg.

Az alprogram doktorhallgatói részt vettek oroszországi tanulmányi utakon és képzéseken, olyan intézményekben, mint a moszkvai Gorkij Irodalmi Főiskola, a Voronyezsi Állami Egyetem, a Moszkvai Nyelvi Egyetem, a Tyumenyi Állami Egyetem, valamint részt vettek az Uljanovszkban megrendezett Ifjú Irodalmárok Fórumán, ahol kortárs irodalmi szemináriumokon vettek részt, és bemutatták irodalomkritikai munkáikat.

 

Dokumentált együttműködések külföldi intézményekkel, kutatókkal

Noha az anyagi források hiánya egyre jobban megnehezíti a külföldi vendégoktatók meghívását, az Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi program nemzetközi kapcsolatai továbbra is kiterjedtek. Folyamatos a főként amerikanisztikai témákban ideérkező Fulbright-professzorok bevonása a doktori képzésbe, és – az angol szakterülettel együtt – más neves szakemberek meghívása tömbösített kurzusok tartására. A Fulbright-vendégtanárok többsége szakmai kapcsolatban marad az intézettel (például lektori tevékenységet folytatnak a HJEAS számára, opponensként vagy opponensek ajánlójaként segítik munkánkat).

Megállapodás jött létre a Fort Worth-i Texas Christian Universityvel arra, hogy opponensi szerepekre külső szakembereket kaphatunk tőlük (Alan Shepard kortárs amerikai drámaspecialista már ellátott nálunk opponensi feladatot), évente két doktori hallgatónknak egy-egy hónap könyvtárkutatási lehetőséget biztosítanak, és tőlük is kérhetünk tömbösített kurzusokhoz professzorokat. Kamatoztatható a régi kapcsolat, mely a Debreceni Egyetem és az Indiana University között létezik (Bloomington, Indiana). Több hallgatónk folytathatott doktori kutatást Indianában. Más esetekben a Fulbright és az ISEP Program lehetőségeire tudtak pályázni. Évek óta folyamatos a szakmai kapcsolat és az oktatócsere a michigani Ferris State Universityvel és az USA-beli Brockport College-dzsal (State University of New York). Tíz évnél régebbi szakmai kapcsolat fűzi az anglisztikai alprogramot a dublini University College-hoz. Szintén tíz évnél régebbi a munkakapcsolat a London Network of Modern Fiction Studies nevű angliai szervezettel, amelynek egyik angliai vezetője (Philip Tew professzor, jelenleg Northamptoni Egyetem) többször járt Debrecenben. 2012 óta létezik kapcsolat a nottinghami Trent University utazásirodalom kutatócsoportjával (vezetője Tim Youngs professzor) és a londoni Kingston University médiatudományi tanszékével (Alexandra Stara). A program egyik témavezetője (Gula Marianna) évek óta szakmai kapcsolatban áll a zürichi székhelyű James Joyce Központtal, ahol előadást is tartott. 2012-ben Eric Weitz, a dublini Trinity College professzora, akinek kapcsolata 2009-ben kezdődött az intézettel, PhD-kurzust tartott Debrecenben. 2013 júniusában Tatjana Jukić, a Zágrábi Egyetem angol tanszékének professzora tartott összevont PhD-kurzust egy TÁMOP-projekt keretében. 2014-ben fűztük szorosabbra a kapcsolatot az angliai Bristoli Egyetemmel, egyik oktatónk, Györke Ágnes vendégelőadást tartott. Tizenöt éve folyamatos a kapcsolat Ann Heilmann professzorasszonnyal, aki jelenleg a Cardiffi Egyetem oktatója, Robert Eaglestone professzorral (Royal Holloway College, London University) és Richard J. Lane professzorral (Malaspina University College, Vancouver, Kanada). Számos anglisztikai és amerikanisztikai műhellyel áll fenn szakmai kapcsolat a nem angol nyelvű országokban is. A korábban említett ERASMUS-kapcsolatok mellett ilyen például a szlovákiai Ružomberoki Katolikus Egyetem. A nemzetközi kapcsolatok alakításának fontos színterei a korábban említett (anglisztikai, amerikanisztikai, irlandisztikai, ausztralisztikai, kanadisztikai) nemzetközi szervezetek, amelyekről korábban esett szó. 

A Magyar irodalmi, modern filológiai és kultúratudományi program (ezen belül elsősorban, de nem kizárólag, a német és holland irodalom és kultúra szakterület) továbbra is fenntartja a német és holland nemzetközi együttműködéseket: (Németország: Bielefeld; Frankfurt; Freiburg; Greifswald; Paderborn; Rostock – hallgatói, oktatói csereprogram; Ausztria: Bécs [holland program]; Graz; Klagenfurt; Salzburg – hallgatói, oktatói csereprogram; Hollandia: Leiden, [holland szakon alapuló együttműködés, mely a nappali képzés mellett tudományos kooperációt is tartalmaz, különös tekintettel a PhD-hallgatók ösztöndíjaira]).

A Francia irodalom és kultúra alprogramnak az Angers-i Egyetem francia nyelvészeti-irodalmi intézetével van jelenleg intézményes együttműködése. Angers-ba hosszú időn keresztül küldött a program PhD-hallgatókat részképzésre, ill. tanulmányútra és a tanszék rendszeresen fogad ottani vendégelőadókat. Vendégtanárok meghívásához továbbra is számíthat a program a francia nagykövetség kulturális-tudományos osztályának támogatására, melynek egyik formája a magyarországi francia doktori programok számára közösen meghirdetett kurzus. Korábban Pierre Brunel (Université de Paris IV) vagy Henri Mitterand (Université de Paris IV) tartott ilyen összevont kurzust az irodalmi mítoszok és a mítoszkritikai módszerek alkalmazása, illetve a térpoétika tárgykörében. A francia alprogram oktatói több tudományos társaság tagjai: Franciaország: Société d’Histoire littéraire de la France (Párizs), Société des Études romantiques et dix-neuviemistes, Société Octave Mirbeau (Angers), Association des Amis du roman populaire (Amiens), Association internationale des chercheurs en littérature populaire et culture médiatique (Limoges), International Crime Fiction Research Group, AIZEN (Association Internationale Zola et Naturalisme).

A Germanisztikai Intézet és Német irodalom és kultúra alprogramnak Erasmus szerződése van több külföldi egyetemmel (University of Salzburg, University of Augsburg, University of Münster, University of Paderborn, University of Rostock, University of Trier Necmettin Erbakan University TR (Konya, Törökország).

A Debreceni Egyetem Olasz Tanszékének 15 egyetemmel van érvényes, a hallgatói és az oktatói mobilitást egyaránt támogató Erasmus szerződése, mindegyik program nyitott az Olasz irodalom és kultúra alprogram hallgatói számára is: Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano, Università Cattolica di Milano, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Cassino, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi G. D’Annunzio – Chieti, Università per Stranieri di Perugia, Katolícka Univerzita v Ružomberku.

Az Orosz irodalom és kultúra alprogram szerződéses viszonyban áll a Szentpétervári Állami Egyetemmel, a Moszkvai Állami Szociális Egyetemmel, a Moszkvai Állami Puskin Intézettel, a Voronyezsi Állami Egyetemmel és a Taganrogi A. P. Csehov Állami Pedagógiai Főiskolával.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:52